Компанийн үнэт зүйлс

  • Ажилтнууд, Хэрэглэгч, Харилцагч,
  • Мэргэшсэн өндөр чадавх
  • Хариуцлага, аюулгүй ажиллагаа
  • Дэвшилтэд технологи, чанар
  • Манлайлал, санал санаачилгаа
  • Сайн засаглал, багийн сэтгэлгээ, хамтын ажиллагаа
  • Шударга ёс зүй
  • Байгууллагын эд хөрөнгө