Цахилгаан шатны ажлын зураг

Машины өрөөгүй

NEW YZER (450KG~1600KG) 2SSO EN81-20
Хажуу онгойлттой

Татах

NEW YZER (450KG~1600KG) 2SSO EN81-1
Хажуу онгойлттой

Татах

NEW YZER (450KG~1600KG) 1SCO EN81-20
Төвийн онгойлттой

Татах

NEW YZER (450KG~1600KG) 1SCO EN81-1
Төвийн онгойлттой

Татах

Машины өрөөтэй

LUXEN (450KG-1150KG) 2SSO EN81-20
Хажуу онгойлттой

Татах

LUXEN (450KG-1150KG) 2SSO EN81-1
Хажуу онгойлттой

Татах

LUXEN (450KG-1600KG) 1SCO_EN81-1
Төвийн онгойлттой

Татах

LUXEN (450KG-1600KG) 1SCO_EN81-20
Төвийн онгойлттой

Татах