• БАЙГУУЛЛАГЫН ЕРӨНХИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

  Үндсэн эрсдэл
  • Даатгуулагч хэвийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэх явцдаа гуравдагч этгээд болон үйлчлүүлэгчийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учруулах хохирол
  • Даатгуулагчийн ажилтны санамсар болгоомжгүй үйлдлийн улмаас учрах хохирол
  • Даатгуулагчийн эд хөрөнгийн ашиглалтын үед үүсэх хохирол
  • Даатгуулагчийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний улмаас учрах хохирол
 • АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

  Үндсэн эрсдэл
  • Үйлдвэрлэлийн осол /даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн болон түүнтэй адилтгах хүчин зүйлийн үйлчлэлд өртөх/
  • Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин /хөдөлмөрлөх явцад үүссэн үйлдвэрлэлийн сөрөг хүчин зүйлийн нөлөөллөөс шалтгаалсан өвчин/
  • Хурц хордлого /ажил олгогч ажлын байрны эрүүл ахуйн байдлыг хангаагүйгээс ажилчид хурц хордлогод өртсөний улмаас үүсэх эрсдэл/
  • Ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үеийн бүх төрлийн гэнэтийн осол
 • МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

  Үндсэн эрсдэл
  • Зам, барилга угсралтын гүйцэтгэгчийн үндсэн эрсдэл
  • Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан болон шороон шуурга, цочир хүйтрэх, ширүүн мөндөр, үер гэх мэт/
  • Галын эрсдэл /ахуйн гал түймэр, дэлбэрэлт, тэсрэлт, цахилгааны эрсдэлээс үүдэн гарах гал/
  • Ус, чийгний эрсдэл /сантехникийн ус алдалт, байшин доторх дулааны хоолойн хөлдөлт, хугарлын нөлөөгөөр учрах хохирол/
  • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл
  • Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд хохирол учруулах эрсдэл
  • Даатгуулагчийн ажилтны санамсар, болгоомжгүй үйлдлийн улмаас учрах хохирол
  • Даатгуулагчийн эд хөрөнгийн ашиглалтын үед үүсэх хохирол
 • АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ

  Үндсэн эрсдэл
  • Зам тээврийн осол
   • Жолоочийн санамсаргүй алдаанаас үүдэн гарсан осол
   • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн улмаас зам тээврийн осолд өртөх
   • Зам болон хөрсний нуралт, гулгалт, цөмрөлтөөс үүдэлтэй осол
  • Галын эрсдэл
   • Жолоочийн санамсар болгоомжгүй үйлдлээс үүссэн гал
   • Тээврийн хэрэгслээс үүссэн гал
   • Гал түймэр, тэсрэлт дэлбэрэлтэд өртөх
  • Байгалийн бүх төрлийн гамшигт үзэгдлийн улмаас үүссэн осол
  • Гуравдагч этгээдийн хорлон сүйтгэх үйлдэл
 • ЭД ХӨРӨНГИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

  Үндсэн эрсдэл
  • Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан болон шороон шуурга, цочир хүйтрэх, ширүүн мөндөр, үер гэх мэт/
  • Галын эрсдэл /ахуйн гал түймэр, дэлбэрэлт, тэсрэлт, цахилгааны эрсдэлээс үүдэн гарах гал/
  • Ус чийгний эрсдэл /сантехникийн ус алдалт, байшин доторх дулааны хоолойн хөлдөлт, хугарлын нөлөөгөөр учрах хохирол/
  • Цахилгааны эрсдэл /цахилгааны өндөр хүчдэл, хэт хэлбэлзэл, цахилгаан соронзон орны нөлөөлөл/